TS: Prevoz gudrónov cez Devínsku Novú Ves neohrozuje zdravie obyvateľov

5.2.2015

BRATISLAVA, DEVÍNSKA NOVÁ VES, 5. 2. 2015 - Sanácia environmentálnej záťaže v bývalom
devínskonovoveskom kameňolome Srdce pokračuje v týchto dňoch selektívnou odťažbou samotných
gudrónov a ich odvozom v špeciálnych kontajnerových nosičoch.

„Gudróny a veľmi silno kontaminovanú zeminu vozíme v špeciálnych uzatvorených alebo zaplachtovaných kontajnerových nosičoch spĺňajúcich predpisy ADR," hovorí Václav Mazura, člen združenia realizátorov projektu Kamenné srdce a zástupca medzinárodnej spoločnosti .A.S.A., ktorá má v Čechách dlhoročné skúsenosti s podobnými projektmi.
Vozidlá sú vybavené v zmysle predpisov ADR - Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste. Používajú sa na prepravu nebezpečných odpadov kalového typu, napríklad kalov zo surovej ropy, vrtov, kalov ropných látok či olejov. Bežne sa v nich preváža kalový odpad, ktorý obsahuje ťažké kovy a nebezpečné látky.

„Našou snahou je dostať nebezpečný odpad čo najskôr z Devínskej Novej Vsi, a zároveň tým čo najmenej obmedzovať obyvateľov dotknutej oblasti. Chápeme obavy obyvateľov o svoju bezpečnosť a zdravie, ale chceme ich uistiť, že dodržiavame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť," vysvetlil Václav Mazura.
Pri momentálnom charaktere počasia sú gudróny v tuhom skupenstve, čo umožňuje ich rýchlejšie vyťaženie. Nepríjemný zápach sa z nich uvoľňuje hlavne počas ťažby, nie je však zdraviu nebezpečný a pri preprave je minimálny.
Gudróny - kyselinové smoly a kaly, sú zaradené medzi nebezpečné odpady, avšak pri krátkodobom a nepriamom pôsobení, akým je prevoz cez obytnú zónu, neohrozuje zdravie obyvateľov.

Dodržiavanie postupov schváleného projektu geologických prác v kameňolome potvrdili nedávne kontroly. Kontrola Ministerstva životného prostredia 15. januára 2015 nezistila žiadne nedostatky vykonávaných sanačných prác. Podobne kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 22. 1. 2015, ktorá kontrolovala priebeh prác na lokalite, spôsob prepravy a prevádzku v areáli koncového zariadenia, nezistila žiadne nedostatky.

Vyťažené gudróny sa v technologických zariadeniach upravujú zmenou fyzikálno-chemických vlastností vrátane úpravy pH na manipulovateľný materiál, vhodný na energetické zhodnotenie. Upravený gudrón sa bude spoluspaľovať v cementárni.

Realizátorom projektu je združenie .A.S.A. ENVIRO Kamenné Srdce, víťaz tendra vyhláseného Ministerstvom životného prostredia. Realizácia je možná vďaka prostriedkom z Operačného programu životné prostredie.

Podrobné informácie sú na www.kamennesrdce.sk.


Pre viac informácií:
Denisa Vološčuková, hovorkyňa projektu
voloscukova@dynamic.sk I 0948 474 684, 0905 230 810

 

Foto1 (zľava doprava): Bager na odťažbu odpadu. Foto2: Sanačný odborník Václav Mazura na brífingu. Foto3: Oddelené vrstvy zeminy a gudrónov. Foto4: Nakladanie zeminy na nákladné auto. Foto5: Pracovník suchej očisty vozidiel. Foto6: Kalové uzatvorené vozidlo na prevoz gudrónov.

Späť