TS: Odstraňovanie úložiska gudrónov z Devínskej Novej Vsi

16.12.2014

BRATISLAVA - Úložisko gudrónov v kameňolome Srdce po 51 rokoch úplne a natrvalo odstránia. V rámci projektu Kamenné srdce bude odpad do konca roku 2015 zlikvidovaný a bývalý devínskonovoveský kameňolom sa zrekultivuje a zazelená.

„Tento projekt a ďalšie sanácie environmentálnych záťaží na Slovensku je možný vďaka prostriedkom z Operačného programu Životné prostredie. Náklady na prácu dosiahnu 12 miliónov Eur (10 mil. Eur bez DPH) a po dokončení už lokalita nebude predstavovať hrozbu pre zdravie a životné prostredie ,“ uviedol minister životného prostredia Peter Žiga. Ako doplnil starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor, obyvateľov a daňových poplatníkov to nebude stáť ani cent.

Realizátorom projektu je združenie piatich firiem: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o, .A.S.A., spol. s r.o., Environcentrum, s.r.o., Envirogroup, a.s. a Raki, s.r.o. ktoré vzišlo ako víťaz tendra, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia. Spoločnosť .A.S.A. má s odstraňovaním a s nakladaním gudrónov a nebezpečných odpadov skúsenosti, keďže v Českej republike odstraňovala 20 podobných úložísk a na výkon tejto práce má certifikáty. Projekt Kamenné srdce v Devínskej Novej Vsi je prvým z deviatich plánovaných podobných projektov na Slovensku.

Gudróny sú kyselinové smoly a kaly, ktoré vznikli ako vedľajší produkt pri rafinácii ropy kyselinou sírovou. Do kameňolom Srdce boli vyvezené z vtedajšej rafinérie Apollo v roku 1963. Sú zaradené medzi nebezpečné odpady. Lom leží v styku s chránenou krajinnou oblasťou, neďaleko záhradkárskej kolónie, obytných domov a tiež zdroja pitnej vody. Vzhľadom na geologickú stavbu lomu a na porušenosť podložia (tektonika, výskyt krasových útvarov, spôsob ťažby v lome v minulosti) lokalita nie je vhodná na uloženie takéhoto typu odpadov. Vyťaženie a odvoz gudrónov z lokality je jediným  definitívnym riešením tejto environmentálnej záťaže.

Samotná ťažba sa začne v decembri 2014 v úvode odťažbou kontaminovaných zemín, selektívna odťažba gudrónov bude prebiehať od januára 2015, projekt aj s následnou rekultiváciou potrvá do konca roku 2015. Vyťažené gudróny budú priebežne odvážané v špeciálnych kontajneroch a kontaminovaná zemina na nákladných autách,  následne budú odpady zhodnotené a zneškodnené pomocou najmodernejších technológií. Po ukončení prác bude vykonaná dôsledná rekultivácia vrátane ozelenenia a zatrávnenia.

„V súčasnosti boli dokončené prípravné práce pred začiatkom ťažby a prebiehajú technické a vzorkovacie práce. Spevnili a rozšírili sme príjazdovú cestu, ktorá po skončení prác bude slúžiť verejnosti. Je dobré, že Ministerstvo životného prostredia schválilo tento spôsob odstránenia odpadu ako najlepší možný variant odstránenia environmentálnej záťaže. Projekt Kamenné srdce je šetrný k prírodnému prostrediu a k ľuďom. Do vyčisteného a rekultivovaného kúska prírody sa vráti život, drobné živočíchy, prirodzená vegetácia a ľudia, ktorí hľadajú relax v prírode,“ povedal špecialista geologických prác Peter Sekula.

Počas realizácie projektu bude kladený dôraz na minimalizáciu obmedzenia dotknutých obyvateľov a dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Ako spresnil starosta Jambor: „Vyvážať sa bude len v pracovnej dobe od 7:30 – 16:00, kedy je doma najmenej ľudí. Ťažiť sa bude v zimných mesiacoch, kedy sú gudróny v tuhom skupenstve, čo znamená jednoduchšiu manipuláciu s odpadom. Tiež sa minimalizuje jeho zápach, ktorý je síce nepríjemný, ale neškodný.“

Realizácia projektu Kamenné srdce, teda úplná a trvalá likvidácia 50-ročnej environmentálnej záťaže, prinesie obyvateľom Devínskej Novej Vsi ozdravenie prírodnej lokality a života v mestskej časti. Znamená definitívne odstránenie zdravotných a ekologických rizík pre obyvateľov a z lokality Srdce spraví opäť vyhľadávané miesto na rekreačné účely.

Pre viac informácií:

Petra Greksová, hovorkyňa projektu
+421 948 474 684

Späť