Čo sú to gudróny

V rámci projektu Kamenné srdce bude zlikvidovaná environmentálna záťaž v kameňolome Srdce v Devínskej Novej Vsi, ktorá obsahuje nebezpečné odpady:

Gudróny sú toxické pre ľudí, živočíchy aj rastliny

Gudróny sú vedľajšie produkty, ktoré vznikali v minulosti pri spracovávaní ropy použitím kyseliny sírovej. Sú preto tvorené nebezpečnou zmesou uhľovodíkov a kyseliny sírovej. Väčšinou sa ukladali do prírodných alebo umelo vyhĺbených jám v blízkosti rafinérie. Ekologické myslenie v tom čase neexistovalo a potenciálnym únikom odpadov do prírodného prostredia sa nevenovala žiadna pozornosť. Jednou z týchto úložísk je aj kameňolom Srdce v Devínskej Novej Vsi, kam bol vyvezený odpad z areálu rafinérie Apollo počas likvidácie závodu v 60. rokoch minulého storočia. Nebezpečný odpad - gudróny, ktorý je na mnohých miestach úložiska vyvretý na povrch, má tuhú konzistenciu, vplyvom tepla (stačí aj slnečné žiarenie) sa však stáva tekutým a preniká do okolia. Vzhľadom k nedostatočnému zabezpečeniu úložiska je navyše voľne prístupný verejnosti a tak potenciálne ohrozujúci zdravie. Z výsledkov výskumov vyplýva, že ekotoxický pre živočíchy a rastliny je aj výluh z gudrónov, ktorý sa dažďovou vodou dostáva do podložia. Nebezpečenstvo ukryté v ropných odpadoch tak ohrozuje najmä spodné a povrchové vody a rýchla likvidácia úložiska je preto akútne nutná. Jediným účinným spôsobom na zabránenie potenciálneho ohrozenia zdravia je úplná likvidácia, t.j. úplné odstránenie gudrónov a kontaminovanej zeminy.

Nebezpečný odpad v kameňolome Srdce v Devínskej N. Vsi

Kameňolom Srdce sa nachádza na hranici s Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty. V okolí sú obľúbené a turistami často navštevované chránené územia - národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, prírodná rezervácia Štokeravská vápenka, prírodná rezervácia Fialková dolina a prírodná pamiatka Devínska lesostep s výskytom vzácnej fauny a flóry. Lokalita bola v roku 1995 vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla s najvyšším stupňom ochrany. Toxická environmentálna záťaž v tomto prostredí tak výrazne znehodnocuje turistickú využiteľnosť lokality a tiež narúša miestny ekosystém.

51 ročná environmentálna záťaž

Úložisko nebezpečného odpadu, tzv. kyslých gudrónov bolo v kameňolome Srdce zriadené v roku 1963. Okrem gudrónov sem boli vyvezené aj kontaminované zeminy vyťažené pri výstavbe v miestach bývalej rafinérie Apollo, ktorá spracovávala ropu. Odpad zaberá takmer 4.000 m2 a odhaduje sa, že objem je vyše 30.000 m3. Z toho je cca18.000 m3 gudrónov a cca 12.000 m3 kontaminovaných zemín. Havarijný únik takýchto produktov môže spôsobiť znehodnotenie podzemných a povrchových vôd, pôdy a ohroziť zdravie človeka. Oblasť s nebezpečným odpadom je navyše nedostatočne zabezpečená a prístupná verejnosti. V minulosti bolo niekoľko pokusov o odstránenie skládky, na realizáciu sa však nenašli potrebné financie, ani názorová zhoda na spôsob sanácie a technológiu likvidácie odpadu.

Úplné odstránenie úložiska gudrónov a kontaminovaných zemín je definitívny spôsob ako eliminovať riziká

Rozhodnutie o spôsobe sanácie a jej financovaní prišlo až v roku 2013, pričom objednávateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR. Po viacerých prieskumoch, analýzach a štúdiách bolo preukázané, že jediný účinný spôsob na odstránenie tejto environmentálnej záťaže je úplné vyťaženie a likvidácia gudrónov.

Na likvidáciu skládky budú použité peniaze z eurofondov

Realizácia projektu Kamenné srdce nebude stáť daňových poplatníkov ani cent. Projekt je 100% financovaný z eurofondov – z Operačného programu Životné prostredie.